Podmínky použití aplikace JNAT.cz

Obchodní podmínky

Registrací, vytvořením uživatelského účtu a dalším využíváním služeb vyjadřuje uživatel svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami stanovenými pro používání aplikace JNAT.cz. Obchodní podmínky jsou pro uživatele i poskytovatele závazné okamžikem potvrzení registrace. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nevytvářejte uživatelský účet a službu nepoužívejte.

1.    Definice pojmů

1.1. Poskytovatel. Poskytovatelem je David Moravec, Na Jízdárně 302, Sezemice 533 0, zapsaný v živnostenském rejstříku, IČ: 61229709, DIČ: CZ7309083309.

1.2    Uživatel. Uživatelem je právnická, nebo fyzická osoba identifikovaná uživatelským účtem, který je nezbytný pro užívání aplikace.

1.3    Aplikace. Aplikací se rozumí webová aplikace přístupná na adrese https://jnat.cz a která slouží pro správu zakázek a faktur.

1.4    Uživatelský účet. Uživatelský účet si vytváří každý uživatel aplikace a je nezbytný pro používání aplikace. 

1.5    Zrušení účtu. Zrušením účtu se rozumí smazání účtu uživatele a všech dat spojených s tímto účtem.

2.    Práva a povinnosti uživatele

2.1    Uživatel je povinen při vytváření uživatelského účtu uvést kontaktní údaje pro kontakt s poskytovatelem a pro fakturaci poskytnutých služeb.

2.2    Nakládání s osobními údaji, které uživatel poskytne poskytovateli, upravují Zásady ochrany osobních údajů.

2.3    Uživatel je povinen chránit přístupové údaje před zneužitím třetí stranou. Za případné zneužití přístupových údajů nenese poskytovatel odpovědnost.

2.4    Uživatel může kdykoliv zrušit svůj uživatelský účet.

2.5    Uživatel nemá nárok na jakoukoliv náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu.

2.6    Zrušením účtu dochází k ukončení poskytování veškerých služeb aplikace a ke smazání veškerých dat v aplikaci.

3.    Odpovědnost za vady

3.1    Poskytovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí aplikací vygenerovaných dokladů s obecně závaznými právními předpisy a za správnost a úplnost dalších výstupů a služeb aplikace, předávaných orgánům státní správy a samosprávy, obchodním partnerům a dalším subjektům. Pouze uživatel je odpovědný za zajištění jejich bezchybnosti, správnosti a úplnosti.

3.2    Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou používáním aplikace.

3.3    Provozovatel nenese odpovědnost za dostupnost aplikace v jakémkoli místě a čase.

3.4    V případě nefunkčnosti, nebo nedostupnosti aplikace nenáleží uživateli žádná kompenzace a to ani finanční.

4.    Práva a povinnosti poskytovatele

4.1    Poskytovatel může bez předchozího upozornění smazat účet uživatele, pokud se uživatel nepřihlásil déle jak 6 měsíců a nemá předplacené užívání aplikace.

4.2    Pro zachování a zlepšování funkčnosti aplikace je nutné provádět její údržbu. Po dobu této údržby může být aplikace nedostupná. Provozovatel se vždy snaží nedostupnost aplikace minimalizovat.

4.3    Poskytovatel může provádět úpravy aplikaze a přidávat nové funkce a vlastnosti.

4.4    Poskytovatel má dle ustanovení §1752 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku právo měnit tyto obchodní podmínky. Důvodem může být například jejich uvedení do souladu s právními předpisy či zvýšení právní jistoty stran smlouvy. Smluvní strany souhlasí, že z povahy závazku vyplývá rozumná potřeba Obchodní podmínky v budoucnosti změnit, a to po předchozím upozornění uživatele na webu www.jnat.cz, nebo www.jednickanatrhu.cz, ve lhůtě minimálně 14 dní před účinností změn. 

4.5     Poskytovatel má právo zasílat uživateli emailem obchodní sdělení a informace o aplikaci a jejich odstávkách a nových funkcích. Poskytovatel má povinnost tyto sdělení a informace nezasílat, pokud s jejich zasíláním uživatel nesouhlasí.

5.    Cena za užívání aplikace a úhrady

5.1    Cena za užívání aplikace je uvedena v ceníku, který je publikován ja adrese www.jednickanatrhu.cz

5.2    Úhrady za užívání aplikace se provádějí předem na základě vystavené zálohové faktury a nejsou vratné.

5.3    Poskytovatel je oprávněn provádět změny podmínek užívání a ceny za užívání aplikace. Důvodem pro změny ceny mohou být mimo jiné nové funkce aplikace, nebo inflace.

5.4    Uživatel může platit úhrady za užívání aplikace jedou měsíčně, nebo jednou ročně.

5.5    Při neuhrazení platby za užívání aplikace může být uživatelský účet zablokován a tím znepřistupněna aplikace do doby její úhrady. 

6.    Ochrana osobních údajů

6.1    Ochranu osobních údajů upravují Podmínky ochrany osobních údajů

6.2    Ochranu osobních údajů obchodních partnerů uživatele upravuje Zpracovatelská smlouva

6.3 Vytvořením uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy o zpracování osobních údajů mezi poskytovatelem služby a uživatelem.

7.    Závěrečná ustanovení

7.1 Je-li některá část těchto obchodních podmínek neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání.

7.2 Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné k 1.2.2019.

 


Ochrana osobních údajů

1.    Definice pojmů. Pojmy Uživatel, Poskytovatel, Aplikace mají stejný význam, který je definován v Obchodních podmínkách.

2.    Uživatel odsouhlasil Obchodní podmínky při založení uživatelského účtu.

3.    Poskytovatel dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které je známé pod zkratkou GDRP.

4.    Vytvořením uživatelského účtu uživatelem zpracováváme jeho osobní údaje – poskytovatel je správcem osobních údajů.

5.    Které osobní údaje spravujeme (a k čemu je používáme):

- Email (uživatelské jméno)
- Jméno a příjmení (Identifikace uživatele)
- Adresa (pro zobrazení na fakturách a zakázkových listech)
- IČ, DIČ (pro zobrazení na fakturách)
- Číslo bankovního účtu (pro zobrazení na fakturách)
- Korespondence uživatele s poskytovatelem
- Záznam o činnosti, logy (pro analýzu správné funkčnosti aplikace)

6.    Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem:

- Zajištění funkčnosti aplikace
- Komunikace poskytovatele s uživatelem (poskytování podpory, informování o odstávkách a nových funkcích aplikace)
- Ochrany dat a serverů před zneužitím a útoky

7.    Osobní údaje neopouští území EU

8.    Uživatel uděluje poskytovateli souhlas zapojit do zpracování další zpracovatele osobních údajů. Seznam dalších zpracovatelů je uveden v odstavci 9. Uvedení zpracovatelé jednají v souladu s evropskými standardy pro ochranu osobních údajů. 

9.    Pro zajištění chodu aplikace používáme služby níže uvedených subjektů: 

- Google Ireland Limited – Google Cloud Platform (infrastruktura), Google Analytics (webová analytika) (zásady ochrany osobních údajů https://policies.google.com/privacy)
-    Master Interner s.r.o. (infrastruktura) (zásady ochrany osobních údajů https://www.master.cz/gdpr/ , https://www.master.cz/vseobecne-podminky/)
-    vpsFree.cz z.s. – infrastruktura 

10.    Poskytovatel se zavazuje neposkytovat data uživatele třetím stranám ke komerčním účelům. Vyjímkou může být pouze zvláště udělený souhlas uživatele pro předání dat například účetní firmě uživatele.  

11.    Práva a povinnosti uživatele 

11.1.    Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům. Má právo na opravu a likvidaci svých osobních údajů.

11.2.    Pokud se uživatel domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávána protiprávně, má právo požadovat na poskytovateli vysvětlení a odstranění případného závadného stavu.

11.3.    Uživatel má právo na informaci o zpracování svých osobních údajů. Poskytovatel je povinnen mu tuto informaci podat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od podání žádosti.

11.4.    Poskytovatel může v případě opakované nedůvodné žádosti o poskytnutí informací o zpracovávaných osobních údajích požadovat přiměřený poplatek za administrativní náklady spojené s vyříením žádosti. 

11.5.   Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

12.    Smazání dat

12.1.    Uživatel má právo kdykoliv zrušit uživatelský účet. Po zrušení uživatelského účtu dojde ke smazání osobních dat uživatele a to nejpozději do 7 dnů po zrušení účtu.

12.2.    Do 30 dnů po smazání účtu dojde ke smazání osobních údajů uživatele ze záloh aplikace.

12.3.    Do 1 roku po smazání účtu dojde ke smazání aplikačních logů.

12.4.    Po smazání uživatelského účtu poskytovatel uchovává emailovou a připadnou jinou online komunikaci a kontaktní údaje (email, telefon). Tyto kontakní údaje nebudou použity pro žádné marketingové údaje. 

13.   Závěrečná ustanovení

13.1.    Výše uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou platné k 1.2.2019

 


Zpracovatelská smlouva

1. Poskytovatel zpracovává pro uživatele osobní údaje pouze za účelem poskytování aplikace (přenos a uložení dat na základě pokynů uživatele) a poskytnutí uživatelské podpory.

2. Uživatelé ukládají do aplikace osobní údaje o svých zákaznících:

-    Jméno a příjmení
-    Fakturační adresa
-    IČ, DIČ
-    Email, telefon
-    RZ vozidla

3. Uživatel je vůči svým zákazníkům v postavení správce údajů.

4. Poskytovatel zajišťuje pomocí aplikace funkcionalitu pro správu zakázek a fakturace.

5. Poskytovatel dále zajišťuje uložení těchto dat na serverech třetích stran. Pro zajištění chodu aplikace používá poskytovalte služby níže uvedených subjektů:

-    Google Ireland Limited – Google Cloud Platform (infrastruktura), Google Analytics (webová analytika) (zásady ochrany osobních údajů https://policies.google.com/privacy)
-    Master Interner s.r.o. (infrastruktura) (zásady ochrany osobních údajů https://www.master.cz/gdpr/ , https://www.master.cz/vseobecne-podminky/)
-    vpsFree.cz z.s. – infrastruktura

6. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit zpracovávání osobních údajů zejména následujícími způsoby:

-    zabezpečení přenosu dat na server poskytovatele v zašifrované podobě pomocí protokolu HTTPS
-    oprávněné osoby poskytovatele , které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek , jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostiních opatřeních
-    aktualizace systému poskytovatele a tím minimalizovat riziko zneužití osobních údajů

7. Uživatel si je vědom, že má plnou kontrolu a zodpovědnost za data která ukládá do aplikace a že požadavek na přiměřenost, časovou omezenost a minimalizaci údajů musí být zajištěn taktéž uživatelem.

8. Poskytovatel a uživatel se zavazují poskytnout si vzájmenou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních dat. Obě strany se zavazují vynaložit maximální úsilí aby zabránili riziku zneužití osobních údajů.

9. Smazání dat

9.1. Data zrušeného uživatelského účtu se mažou nejdéle 7 dnů od zrušení uživatelského účtu.

9.2. Do 30 dnů od zrušení účtu jsou smazána data uživatele ze záloh. 

9.3. Do 1 roku od zrušení účtu jsou smazána data z aplikačních logů.

10. Export dat

10.1. Uživatel má právo exportovat si data faktur, zakázek a zákazníku ve strojově čitelném formátu.

10.2. Uživatel má právo požadovat o export dalších dat. Za to mu ale může být poskytovatelem ůčtována cena odpovídající nákldům na provedení požadovaného exportu.